Privacyverklaring van Historische Kring Maarssen

De Historische Kring Maarssen (HKM), gevestigd aan Diependaalsedijk 19A, 3601 GH Maarssen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http://www.historischekringmaarssen.nl   Adres: Diependaalsedijk 19A, 3601 GH Maarssen (0346)556696

De penningmeester van de HKM is de ‘Functionaris Gegevensbescherming’ van Historische Kring Maarssen.

Mailadres: penningmeester@historischekringmaarssen.nl

Persoonsgegevens HKM

De Historische Kring Maarssen verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • voor- en achternaam
  • geslacht
  • adresgegevens
  • telefoonnummers
  • e-mailadres
  • IBAN nummer

Doel en grondslag van verwerking persoonsgegevens

De Historische Kring Maarssen verwerkt uw persoonsgegevens wanneer wij hier een wettelijke grondslag voor hebben. De wettelijke grondslagen zijn: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting, vitaal belang en publiekrechtelijke taak. Daarnaast zorgen wij ervoor dat wij enkel de persoonsgegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor en verenigbaar met het doel waarvoor wij de persoonsgegevens verwerken.

De volgende doelen:

-Het afhandelen van uw betalingen voor onze diensten (uitvoering overeenkomst)

-Verzenden van ons Periodiek (toestemming)

-Deelname aan excursies (uitvoering overeenkomst)

-U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (uitvoering overeenkomst/ toestemming)

Geautomatiseerde besluitvorming

De Historische Kring Maarssen neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar altijd een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Historische Kring Maarssen) tussen zit. De Historische Kring Maarssen gebruikt Davilex Club voor het registeren van leden en het voeren van de administratie, waaronder het versturen van facturen en het verwerken van betalingen en ontvangsten.

 Bewaren van persoonsgegevens

De Historische Kring Maarssen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zodra het lidmaatschap wordt beëindigd, worden uw gegevens in de ledenadministratie bewaard in de categorie oud-leden. Leden die hun gegevens hier niet bewaard willen hebben, kunnen dat doorgeven waarna de gegevens permanent verwijderd zullen worden. Bewaartermijn: maximaal 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Historische Kring Maarssen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van het doel van onze vereniging op basis waarvan u lid bent geworden, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, zoals bijvoorbeeld de drukker van het Periodiek, verzoeken wij uw gegevens alleen voor het afgesproken doel te gebruiken en vervolgens te verwijderen.Bij een bezoek aan de website van HKM worden geen gegevens/ cookies verzameld.

De Historische Kring Maarssen blijft verantwoordelijk voor deze verwerking.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Historische Kring Maarssen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u bezitten in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar penningmeester@historischekringmaarssen.nl. Om er zeker van te zijn dat bovenbedoeld verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. De Historische Kring Maarssen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiligen persoonsgegevens

De Historische Kring Maarssen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op, bijvoorbeeld via penningmeester@historischekringmaarssen.nl