Periodiek

De Historische Kring Maarssen publiceert vier maal per jaar een periodiek met bijdragen over de geschiedenis van Maarssen e.o. en de Vechtstreek.
Link naar catalogus HKM

Nummer 4 van jaargang 47 – 2020

Carlo de Meijer begint dit periodiek met een artikel “Van Snaefsburg tot Snavelenburg’. In 2021 bestaat Zorgcentrum Snavelenburg 25 jaar. Het verpleeghuis werd in 1996 gesticht en vervult een...

Nummer 3 van jaargang 47 – 2020

Ook dit periodiek beginnen we met het trieste nieuws dat onze tweede penningmeester Jan Kees Plomp op 1 juni is overleden. Reinildis van Ditzhuyzen schreef een artikel over het behangselschilderij...

Nummer 2 van jaargang 47 – 2020

Dit periodiek is een themanummer en is geheel gewijd aan De Vechtstreek in de twee wereldoorlog. We beginnen met het trieste nieuws dat onze oud-voorzitter Sander Snijders op 68-jarige leeftijd is...

Nummer 1 van jaargang 47 – 2020

De eerste Periodiek van dit jaar opent met een bijdrage van Herman Eijgelshoven waarin hij beschrijft hoe eind zestiende eeuw in de dorpskerken van de Vechtstreek de overgang verliep van...

Nummer 4 van jaargang 46 – 2019

Dit laatste periodiek van dit jaar is een themanummer en gaat over Driehonderd jaar de Zegepraalende Vecht. Het eerste artikel is van Wally Smits en gaat over schoolplaten en servies welke...

Nummer 3 van jaargang 46 – 2019

Dit Periodiek, opent met een artikel van Wally Smits onder de veelzeggende titel ‘De Heerlijkheid Maarsseveen; een tweede keus voor Huydecoper’. Dit jaar bestaat de Dorpskerk 500 jaar en dat is...

Nummer 2 van jaargang 46 – 2019

Wim van Schaik opent dit periodiek met deel 2 van de serie Het dorpsbestuur van Maarssen in rumoerige tijden met als titel ‘Het beleid’. Clan Visser ’t hooft schreef een artikel over Het rode Dorp...

Nummer 1 van jaargang 46 – 2019

We beginnen dit periodiek met de convocatie voor de komende jaarvergadering. Tineke Barneveld schreef een artikel over ‘Den zonderlingen wensch’ van Willem van Rennenberg. Wally Smits maakte een...

Nummer 4 van jaargang 45, november 2018

Werk bij Maarsseveen en de Kringenwet is een artikel van Wally Smits. Tineke Barneveld schreef een stuk over Adam Van Lockhorst, een wat onbekende Heer van Slot Zuylen. Ook Rob Franse was in...

Nummer 3 van jaargang 45, augustus 2018

Douwe Koen schreef een artikel over De Nieuwe Hollandse Waterlinie: een moment van wereldformaat. Een vondeling in Maarssen is een artikel van Hans Sagel over...

Nummer 2 van jaargang 45, mei 2018

In deze mei maand plaatsen we wat artikelen die gerelateerd zijn aan de oorlog. Wally Smits plaatst een artikel die gaat over de Kindertransporten vanuit Maarssen 1944-45. Deel 4 van De wandeling...

Nummer 1 van jaargang 45, februari 2018

We beginnen dit periodiek met de convocatie voor de komende jaarvergadering. Wally Smits schrijft over de eerste gemeenteraadsverkiezing in Maarssen na de Tweede Wereldoorlog onder de naam Het...

Nummer 4 van jaargang 44, november 2017

Dit is alweer het laatste periodiek van dit jaar. We beginnen dit periodiek met een artikel van Hans van Bemmel en Jan Simonis over de oude, pas afgebroken, brandweerkazerne aan de Gaslaan. Ria...

Nummer 3 van jaargang 44, augustus 2017

We beginnen dit periodiek met het in memoriam van Arie de Zwart. Jaap Versteegh schreef een artikel over Willem van Leusden als vertegenwoordiger van De Stijl. Rob Franse schreef '1964 De eerste...

Nummer 2 van jaargang 44, mei 2017

Bij het Kringnieuws wordt aandacht geschonken aan de toespraak van onze nieuwe voorzitter Michel van Schaik en de toetreding van onze nieuwe vicevoorzitter Ron Moers. Arie de Zwart was aftredend...

Nummer 1 van jaargang 44, februari 2017

Dit nieuwe periodiek van dit jaar beginnen we met de convocatie voor de komende jaarvergadering. Dit jaar bestaan we 45 jaar. Dus reden genoeg om eens terug te kijken naar de eerste jaren. Hans...

Nummer 4 van jaargang 43, november 2016

Dit periodiek staat geheel in het teken van het afscheid van de zusters Kanunnikessen van het landgoed Doornburgh. Zuster Mirjam Hoogenbosch beschrijft in haar artikel 'Een priorij in Maarssen' hoe...

Nummer 3 van jaargang 43, augustus 2016

We beginnen dit periodiek met de openstellingen voor de Open Monumentendagen op 10 en 11 september 2016. De auteurs Jan Simonis, Jaap Kottman en Hans van Bemmel schreven een artikel over de...

Nummer 2 van jaargang 43, mei 2016

Lenneke Berkhout heeft onlangs een lezing gegeven over de tuin van Kol. Over deze tuin heeft zij nu een artikel geschreven. Op 15 maart 2016 brandde de historische wipmolen Buitenweg in Oud-Zuilen...

Nummer 1 van jaargang 43, februari 2016

In het kringnieuws wordt aandacht geschonken aan de komende excursie van 28 mei. Tevens vinden we hier de convocatie voor de komende jaarvergadering van 10 maart. Ria Tijhuis heeft een artikel...

Nummer 4 van jaargang 42, november 2015

Jan Simonis en Hans van Bemmel openen dit laatste nummer van het jaar met deel 2 over Wybren Wijmstra (1898-1960) een vergeten architect. Een artikel met schitterende foto's. Astrid Kuiper gaat een...

Nummer 3 van jaargang 42, augustus 2015

Dit keer een uitgebreide 'Van de redactie'. Dit als reactie op ons vorig periodiek dat in zijn geheel bestond uit artikelen over de bevrijding. Verder een artikel over Open Monumentendag van 12 en...

Nummer 2 van jaargang 42, mei 2015

Deze uitgave staan in zijn geheel in het teken van de oorlog en de bevrijding. Astrid Kuiper schreef in samenwerking met mevrouw Luda Diepgrond-Dorresteyn een artikel over de herdenking en...

Nummer 1 van jaargang 42, februari 2015

Voor de jaarvergadering plaatsen we in dit nummer de convocatie. Arie de Zwart schreef een artikel over de oorlogsjaren 1914-1918 in Maarssen. Hans van Bemmel kreeg een bijzonder geschenk voor de...

Uitnodiging kopij aan te bieden

De Historische Kring Maarssen nodigt iedereen die belangstelling heeft voor de geschiedenis van Maarssen e.o. en daarover wil publiceren, gaarne uit om zijn of haar bijdrage aan te bieden aan de redactie van ons tijdschrift. De kopij dient te voldoen aan bepaalde redactionele richtlijnen.
Onderaan deze pagina leest u meer over deze richtlijnen.

Heeft u plannen om te publiceren in ons tijdschrift of wilt u informatie over de mogelijkheden daartoe, neem dan per mail contact op met Bert de Ruiter of Ria Tijhuis

De redactie bestaat uit de volgende personen:

Piet Gentenaar (hoofdredactie): e-mailadres redactie@historischekringmaarssen.nl

Jaap Trouw (hoofdredactie)

Arjan van Weele (secretaris)

Ria Tijhuis (eindredactie)

Bert de Ruiter (redacteur):

Herman Schols (redacteur)

Els Sonneveld (redacteur)

Lotte Kwakman (redacteur)

Verkoopprijzen Periodiek:

• Periodieken – losse nummers: op aanvraag

Te verkrijgen via Bert de Ruiter.

Richtlijnen voor auteurs van artikelen Periodiek HKM

Richtlijnen en tips voor auteurs van artikelen in het HKM Periodiek – maart 2018

 Inleiding

U heeft als auteur een eigen stijl en aanpak voor uw teksten. Voor het correct publiceren is het  echter ook belangrijk om aan bepaalde opmaak- en structuureisen te voldoen. De redactie van het Periodiek heeft daartoe voor u een aantal richtlijnen opgesteld en daarbij enkele tips geformuleerd.

Het doel is u waar nodig te ondersteunen bij het schrijven van uw teksten. De redactie vindt het net als u belangrijk dat uw artikel zo goed mogelijk tot zijn recht komt. Soms is het dan nodig en nuttig om door kleine aanpassingen de ‘leesbaarheid’ te versterken.

De correctoren van de redactie controleren de tekst op taalkundige aspecten, zoals spelling en interpunctie. De eindredactie maakt de tekst klaar op basis van de criteria van de drukker en gericht op de eenduidigheid van vorm in het Periodiek. Als u als auteur ons daarbij wilt helpen, kunt u gebruik maken van de onderstaande informatie over de procedure van aanleveren, over de vormcriteria en ook kunt u de schrijftips volgen over tekststructuur en dergelijke.

 Aanlevering manuscript

Mailadres redactie: periodiek@historischekringmaarssen.nl

Postadres redactie: dhr. B. de Ruiter, Nic. Maesstraat 6, 3601 DR Maarssen,

tel. (0346) 563599

Door het aanbieden van het manuscript verklaart de auteur:

–           dat hij/zij het recht van publicatie aan dit tijdschrift overdraagt;

–           dat hij/zij ermee instemt dat de redactie beoordeelt of het artikel gepubliceerd wordt en

eventueel herzien moet worden en

–           te beschikken over het volledige auteursrecht op kopij, inclusief illustraties, foto’s e.d.

Uitvoering manuscript

Artikelen mogen in principe maximaal 3000 woorden omvatten, exclusief bijlagen in de vorm van foto’s en andere afbeeldingen. Uitzondering daarop is mogelijk in overleg met de redactie. Eventueel wordt het artikel in overleg met de auteur in twee of meer afleveringen geplaatst.

We gebruiken het lettertype Times New Roman met 12-pts corps lettergrootte. Ook de koppen en tussenkoppen in 12-pts lettergrootte en alles wordt links uitgelijnd.

Lever het manuscript in als platte tekst, dat wil zeggen met zo min mogelijk gebruik van cursief (uitzondering: citaten), onderstreping, vet, centreren, inspringen en dergelijke.

Gebruik ook geen paginanummering. Pas voor de noten niet de voet- en eindnootfunctie van het tekstverwerkingsprogramma toe (zie verderop in de tekst voor het opstellen van noten.) Ook bij de (tussen)koppen geen functietoetsen gebruiken en deze niet in hoofdletters, vet of cursief zetten.

Digitale aanlevering van afbeeldingen, illustraties e.d.

De afbeeldingen en foto’s hebben een resolutie van minimaal 300 dpi en een minimale grootte van 1 MB.

Vormtips

– Sluit een alinea af met een harde return (d.m.v. één keer Enter).

– Plaats witregels alleen daar waar een afscheiding tussen twee tekstgedeelten inhoudelijk

wenselijk is.

– Als u in de tekst naar literatuur verwijst of naar een nadere toelichting, doe dit dan door in

de tekst achter de punt van de zin – na een spatie – een volgnummer te plaatsen. 1)

Dit nummer verwijst naar de betreffende noot onder de tekst.

– Als u in de tekst verwijst naar illustraties, foto’s, tabellen en dergelijke, voorzie deze dan

van een nummer en plaats het volgnummer dan tussen haakjes aan het einde van de zin, voor

de punt (zie afbeelding 1). Plaats aan het eind van de tekst na de eindnoten een lijstje van de

genummerde illustraties met vermelding van het onderschrift.

– Gebruik enkele aanhalingstekens voor citaten. Schrijf een citaat cursief na een dubbele punt.

Begin een langer citaat op een nieuwe regel (geen regel wit). Enkele aanhalingstekens

gebruiken we ook voor boektitels.

– Breek woorden niet af aan het einde van de regel.

N.B. Dubbele aanhalingstekens gebruiken we helemaal niet meer.

 Verwijzing naar een specifieke passage in een boek, een hoofdstuk uit een boek, een artikel in een tijdschrift graag als volgt:

 Voorbeelden:

Een boek:

  • Peter de Kleine (1987). Hoe word je vanzelf groot. p. 10. Uitgeverij Groeilust, Maarssen.

Een artikel in tijdschrift:

  • Victor Quasimodo en Olav Esmeralda (2011). De klank van de klok. In Tijdschrift voor Beiaardiers nr.4. 8 en 9. Uitgeverij De Bel, Schipluiden.

Een hoofdstuk in een boek:

  • G.H. van Someren-Welgelegen (2014). Waar gaat het nu echt om? In H.P Hoogenborst. Levenskunst in de 21-ste eeuw. pp. 234. Janssen Uitgevers, Amsterdam.

Algemene tips over de opbouw van een tekst:

  1. Begin met een korte inleiding waarin u zo mogelijk aanleiding, doel en onderwerpen beknopt benoemt.
  2. Formuleer een korte, aansprekende titel.
  3. Breng een duidelijke alinea/hoofdstukstructuur aan. (liever een alinea meer dan één minder)
  4. Gebruik tussenkopjes.
  5. Formuleer bij voorkeur zinnen met maximaal één bijzin of tussenzin.
  6. Vat in de laatste alinea kort de essentie van uw tekst samen of formuleer een conclusie.

Spelling en interpunctie

Voor de spelling en interpunctie van de Nederlandse taal wordt de regelgeving gevolgd van de ‘Woordenlijst van de Nederlandse taal’ (Het Groene Boekje). De redactie behoudt zich het recht voor op basis hiervan zo nodig veranderingen aan te brengen. Mogelijke aanpassingen in vorm en structuur gebeuren altijd in overleg met de auteur.

Alle auteurs ontvangen twee exemplaren van het tijdschrift waarin het artikel is gepubliceerd.

 

 

 

© 2023 Historische Kring Maarssen

Website door Studio2