Oprichting HKM en werkgroepen

De Historische Kring Maarssen is OPGERICHT op 11 september 1972.

Kort overzicht van de geschiedenis van de vereniging en hoogtepunten uit het ruim 40-jarige bestaan:

Bij een aantal inwoners van Maarssen ontstond, rond 1970, zorg over de gemeentelijke plannen op het gebied van de ruimtelijke ordening. Hoe konden aspecten van natuur en historie daarbij zoveel mogelijk gespaard worden? Om daarvoor publieke aandacht te vragen en tevens voorlichting te geven én alternatieven te bieden, werd in Concordia in de Breedstraat door een werkgroep een tentoonstelling georganiseerd. Eén van de belangrijkste vragen uit het publiek was, of er in Maarssen een vereniging bestond waarbinnen men zich bezighield met de historie van het dorp. Deze vraag viel in goede aarde. Voor zover bekend was Reijer Pos één van de weinigen die zich, na pastoor Rientjes en Gerrit van Kooten, als hobby studiematig bezighield met de oudere geschiedenis van Maarssen. Ook Dick Dekker behoorde bij die weinigen. Hij was groot kenner van de historie van Maarssen.

Hij, Dick van den Berg en Reijer Pos zochten in de zomer van 1972 contact met elkaar. Nog zeven anderen, die belangstelling voor oud-Maarssen met hen deelden, werden benaderd. En zo gebeurde het dat dit tiental op 11 september 1972 ten huize van Reijer Pos, Ariënslaan 68, de Historische Kring oprichtte (voor meer bijzonderheden zie periodiek jrg. 1, nr. 2, blz. 41).

Het voorlopige bestuur bestond uit Dick Dekker (voorzitter), Reijer Pos (vicevoorzitter), Dick van den Berg (secretaris), Nico van Tricht (penningmeester) en mevrouw Hannie Zwijns-Brink (algemeen bestuurslid).

De eerste aanzet voor nader uit te werken plannen vond plaats op 30 november 1972, in de raadzaal van Goudestein, voor raadsleden en genodigden. Deze bijzondere avond was de officieuze start van de Kring. Er was nog geen ledenvergadering met een bestuursverkiezing geweest en er waren nog geen statuten. Maar daar kwam verandering in. Op maandag 29 januari 1973 werd officieel het bestuur gekozen. Eén van de wensen was het regelmatig uitgeven van een eigen periodiek, maar de realisering daarvan had nogal wat voeten in aarde en moest nog wat wachten.

Dick Dekker

Ondertussen werden er wel lezingen georganiseerd. Op 25 april 1974 werd de Historische Kring Maarssen bij Koninklijk Besluit goedgekeurd. Half juni verscheen tot ieders vreugde het eerste periodiek. Dick Dekker ontwikkelde zich tot een bevlogen voorzitter van de Historische Kring. Van zijn hand verschenen talloze artikelen in het periodiek en een boek over de geschiedenis van Maarssen: Toestanden en gebeurtenissen uit de geschiedenis van Maarssen. Dit boek is al jaren uitverkocht, maar nog wel in bibliotheken te raadplegen.

Cees Bloemendaal maakte op 10 oktober 1974 in de Koningin Emmaschool met behulp van ruim 100 dia’s enkele wandelingen door het Zuilen van begin 20ste eeuw. Dit was de eerste van een reeks zeer succesvolle lezingen die Cees in de loop der jaren voor de Kring zou houden. Tijdens een lezing op 4 november 1974 werd door voorzitter Dick Dekker meegedeeld dat het 265e lid van de Kring was ingeschreven. In 1975 werd begonnen met de programmaopzet die we in grote lijnen nu nog kennen, met vier periodieken en vijf avondbijeenkomsten, waarvan er één de jaarvergadering is. En dat alles voor een lage contributie. In oktober 1982 werd de eerste bus-excursie naar kasteel Amerongen georganiseerd. Deze activiteit is inmiddels een vast onderdeel van het verenigingsjaar geworden.

Er is een zestal permanente werkgroepen: voor redactiewerkzaamheden/periodiek , voor archeologie, voor archief, voor bibliotheek en documentatie, voor informatiepanelen en voor de website. Verder kent de Kring ad hoc werkgroepen voor projectmatige zaken. De bestuursvergaderingen werden tot februari 1984 steeds gehouden ten huize van medeoprichtster mevrouw Hannie Zwijns-Brink, en tot 1994 bij toerbeurt thuis bij één van de bestuursleden. Na die tijd tot heden wordt er vergaderd in de archief- en bibliotheekruimte van de Kring, in het koetshuis Silverstein bij Goudestein.

Het is bijzonder te ervaren dat het enthousiasme van de oprichters in de loop der jaren steeds weer is overgegaan op andere bestuursleden en medewerkers, waardoor de Kring een speciale plaats in de Maarssense samenleving heeft gekregen.

De Kring heeft vanaf het begin, gevraagd én ongevraagd, informatie en advies gegeven over allerlei zaken de cultuur en de historie van Maarssen betreffende. In 2001 kon het 900e lid verwelkomd worden. In de jaren daarop kende de Kring een sterke groei en eind 2005 was het ledental opgelopen tot 1015. Sinds die tijd schommelt het ledental tussen de 980 en 1000. Eind 2020 had de Kring ruim 1000 leden. De Kring is daarmee de grootste culturele vereniging van Maarssen.

Redactie Periodiek: J. (Jan) Simonis – voorzitter, A. (Arjan) van Weele – secretaris, R. (Ria) Tijhuis, B. (Bert) de Ruiter, N. (Nelleke) Hendrikse, P. (Piet) Gentenaar.

Verkoop artikelen: B. (Bert) de Ruiter

Werkgroep archeologie/ planologie: H. (Hans) van Bemmel

Werkgroep archief: A. (Arie) van Ginkel,

Werkgroep bibliotheek en documentatie: A. (Arie) van Ginkel, C. (Cees) van Bart, N. (Nel) van Haaften en L.(Leo) Kerkhoff

Werkgroep informatieborden: H. (Hans) van Bemmel, B. (Bert) de Ruiter

Werkgroep website: A. (Arie) van Ginkel, B. (Bert) de Ruiter, 

Werkgroep Archief Digitale Afbeeldingen (ADA): P. (Piet) Gentenaar, B. (Bert) de Ruiter, A. (Arie) van Ginkel

Werkgroep Open Monumenten Dag (OMD): H. (Hans ) van Bemmel (adviseur), W. (Willem Gresnigt), A. (Arie) van Ginkel, L. (Linde) Marcé

Ledenbeheer: J. (Jantien) de Ruiter, E-mail: ledenbeheerhkm@ziggo.nl

Lid van verdienste:
20-02-1984 Mevr. J.G. Zwijns-Brink †
10-02-1994 Drs. W. Smits
27-02-2003 C.W.P. Bloemendaal †
26-02-2015 Mevr. A.P. van Haaften-van Rijswijk
10-03-2016 Mevr. R. Tijhuis

Erelid:
10-02-1994 N. van Tricht †
09-02-1995 Mevr. A.H. Hogenhout-Hofman †
24-02-2000 Mevr. G.M. Willekes-van Putten
22-02-2001 J.H. Sagel
21-02-2002 B. de Ruiter
23-02-2006 Mevr. M.C. Hatzmann-Scheltema
26-02-2009 B. Visschedijk
03-03-2011 Mevr. A. Wolters-Dekkers
03-03-2011 A. de Zwart †
06-03-2014 H. Blaauw

28-10-2021 Hans van Bemmel

 

Uitreiking Zilveren Erepenning:
Hans Sagel 2001: afscheid als voorzitter
Arie de Zwart 2006: 30 jaar bestuurslid †
Henk Blaauw 2009: 25 jaar bestuurslid
Bert de Ruiter 2010: 25 jaar bestuurslid
Hans van Bemmel 2016: verzamelen en verspreiden van de historische- en culturele kennis.

© 2022 Historische Kring Maarssen

Website door Studio2