Verkiezingsprogramma’s 2022 Stichtse Vecht
VVD
Cultuur valt onder Een bloeiende lokale economie. Met culturele voorzieningen voor alle leeftijden
Goed cultuurbeleid draagt bij aan een leefbare gemeente. Onze taak is het om de cultuur in Stichtse Vecht te
stimuleren en faciliteren. In Stichtse Vecht hebben we een rijk aanbod van culturele voorzieningen en
evenementen. We zijn er trots op dat we hiermee onze aantrekkingskracht voor mensen van binnen en buiten
onze gemeente behouden en ontwikkelen. Daarin spelen horeca, musea, sportverenigingen, bibliotheken en
buurthuizen een belangrijke rol. Door met elkaar samen te werken, dragen we bij aan persoonlijke
ontwikkelingen en vermaak voor jong en oud. Of het nu gaat om een muziekfestival, zoals Park
Podium of een evenement als Maarssen On Ice, in Stichtse Vecht is ruimte voor creatieve ideeën en
initiatieven van onze inwoners.
► In Stichtse Vecht worden leuke evenementen georganiseerd en zijn er (culturele)
voorzieningen voor alle leeftijden. Het cultureel erfgoed van de gemeente mag gezien
worden. Cultuur verbindt, inspireert en prikkelt. Wij promoten ons (cultureel) erfgoed,
zowel bij onze bezoekers als onze inwoners. Dat draagt bij aan het levend houden van
de rijke geschiedenis van Stichtse Vecht en de Nederlandse identiteit.
► Subsidies voor culturele voorzieningen ondersteunen een aanbod van kunst en
cultuur voor alle inwoners. Als voorwaarde voor subsidie verwachten we dat
aanvragers ook zelf zorgdragen voor een deel van de inkomsten en bijdragen aan een
maatschappelijk doel.
► Wij vinden het belangrijk om ons (cultureel) erfgoed te koesteren. Daarbij horen ook
(cultuurhistorische) evenementen zoals de Sinterklaasintocht, Vechtse Vaarparade,
Open Monumentendag, etc.
► We koesteren het Cultuurfonds Stichtse Vecht. Door hun bijdrage wordt de cultuur in
Stichtse Vecht versterkt.
Lokaal Liberaal
Cultuur
De coronacrisis heeft enorm zijn weerslag gehad op de cultuursector. Lokaal Liberaal vindt het dan ook van
groot belang dat lokale initiatieven ondersteund worden vanuit de gemeenschap maar ook dat de gemeente
deze initiatieven doorverwijst naar het cultuurfonds waar de gemeente in participeert. Deze participatie moet
wat Lokaal Liberaal betreft volledig worden voortgezet.
Culturele initiatieven die breed gedragen worden vanuit de lokale samenleving verdienen ook onze steun.
Voor en door inwoners!
➢ Recreatie en toerisme
Wat Lokaal Liberaal betreft is iedere recreant van harte welkom om te genieten van onze mooie gemeente.
Dit mag echter niet ten koste gaan van onze mooie natuur en cultuurhistorische waarden. De gemeente moet
een toegankelijk loket hebben waar bezoekers snel de juiste actuele informatie kunnen vinden.
Groen Links
Cultuur brengt mensen bij elkaar. Door cultuur ervaren, ontdekken, leren en creëren mensen zelf en met
elkaar. En zo verrijkt cultuur het leven. Onder de druk van bezuinigingen van de afgelopen jaren heeft
cultuur enorm geleden. Daar heeft GroenLinks zich altijd sterk tegen verzet. Cultuur is onmisbaar voor een
samenleving, het zorgt voor persoonlijk en gezamenlijk welzijn, en stimuleert mentale groei.
GROENLINKS WIL:
dat wij trots kunnen zijn op ons lokale culturele erfgoed en daar goed voor zorgen een bruisend cultureel
aanbod met literaire café’s, filmzaaltjes, optredens, initiatieven zoals de bluesroute dat de gemeente het
culturele verenigingsleven stimuleert dat alle kinderen al jong toegang hebben tot cultuur – onafhankelijk van
het inkomen van hun ouders de gemeente het lokale en regionale cultuuraanbod beter promoot en het op
elkaar afstemt zodat meer mensen ervan kunnen genieten de gemeente meer bekendheid geeft aan de
subsidiemogelijkheden de gemeente faciliteert; denk aan het verlenen van een vergunning, een
opstartsubsidie of een goedkope oefenruimte. Kunst en cultuur hoeven niet altijd veel te kosten dat cultuur,
na verwaarlozing in de vorige collegeperiode, een topdossier wordt
CDA
Sterk en vitaal verenigingsleven
Wij maken ons sterk voor een vitaal verenigingsleven. Verenigingen met al hun vrijwilligers zijn het cement
van de samenleving. Hier leert jong en oud om samen te werken, om te gaan met teleurstellingen, en
verantwoordelijkheid te nemen. Het CDA wil dat regels en vergunningen voor verenigingen worden
verminderd. Waar mogelijk kan worden volstaan met algemene regels of met een melding. Benodigde
vergunningen zijn voor verenigingen bij voorkeur doorlopend (zodat deze niet periodiek verlengd hoeven te
worden). Wanneer vrijwilligers- en verenigingsactiviteiten in het verlengde liggen van alledaagse
(vergunningsvrije) activiteiten, willen wij dat er soepel omgegaan wordt met evenementenvergunningen. We
willen dat de gemeente van de mogelijkheid gebruik gaat maken om voor verenigingsgebouwen een lager
OZB-tarief te hanteren.
Eenzaamheid en ontmoeting
We zetten ons in om eenzaamheid onder onze inwoners, bij ouderen én jongeren, zoveel mogelijk tegen te
gaan. We zetten extra in op het bevorderen van onderling contact tussen mensen, bijvoorbeeld vanuit
maatschappelijke stages. We bevorderen contacten tussen verschillende generaties en culturen door
ontmoeting in dorpshuizen en ontmoetingscentra te faciliteren. Wij vinden dat in iedere kern of wijk
ontmoetingsplekken moeten zijn waar buurtgenoten elkaar kunnen treffen. Deze plekken zijn
multifunctionele centra waar zorg, informele netwerken, leren en/of recreatie samen komen.
Laaggeletterdheid
In het dagelijks leven hebben nog te veel mensen moeite met lezen en schrijven. De laaggeletterdheid is wat
het CDA betreft veel te hoog. Het zet mensen op achterstand in de samenleving. Wij willen dit probleem
aanpakken door onze communicatie erop aan te passen en volgen de uitvoering van de motie begrijpelijke
taal. We blijven initiatieven stimuleren als taalcoaches vanuit vestigingen van de openbare bibliotheek
en andere lokale samenwerkingen omtrent laaggeletterdheid.
Voorzieningen
Wij zetten in op het behoud van voorzieningen zoals een huisarts, pinautomaat, basisschool,
sportvoorziening of vestiging/(mobiel) uitgiftepunt van de openbare bibliotheek in de buurt.
Kunst en cultuur voor iedereen toegankelijk
Wij vinden het belangrijk dat iedere inwoner zich kan ontwikkelen via muziek, toneel of andere culturele
vorming en toegang heeft tot plekken waar kunst en cultuur tot leven komen. Daarom is het belangrijk dat er
laagdrempelige voorzieningen voor de beoefening van (amateur)kunst zijn en dat deze voorzieningen
financieel worden ondersteund door de gemeente. De gemeente faciliteert de samenwerking van
verenigingen en onderwijsinstellingen om tot een gevarieerd cultuuraanbod te komen voor jong en oud zoals
in een leerorkest. Daarbij moet er bij nieuw te ontwikkelen (grote) woningbouwprojecten gekeken worden of
het mogelijk en/of wenselijk is dat er ruimtes gehuurd kunnen worden door culturele- en maatschappelijke
organisaties.
Cultureel erfgoed
Wij willen dat er een toekomstvisie komt voor ons cultureel- en religieus erfgoed. Een door het Rijk
gemaakte inschatting laat zien dat er de komende jaren tussen 30 en 80% van alle Nederlandse kerken leeg
kan komen te staan. Om ons erfgoed voor de komende generaties bewaard en toegankelijk te houden willen
we hiermee het keuzeproces van de eigenaars stimuleren en ondersteunen. Daarnaast willen wij dat er
coulant wordt omgegaan met leges voor restauratie van monumentale- en religieuze gebouwen. Het is in het
belang van onze samenleving dat deze gebouwen (cultureel erfgoed) worden onderhouden en
multifunctioneel worden ingezet. Instellingen mogen daarom niet op kosten worden gejaagd met leges voor
vergunningsaanvragen die nodig zijn voor de restauratie.
Streekbelangen
Kunst & Cultuur
Streekbelangen ziet kunst en cultuur als verbindende factor in een sociale en inclusieve samenleving. Het
verenigingsleven is de motor die kunst en cultuur op gang houdt. Wij willen elke vorm van afbraak hiervan
tegengaan.
De gemeente Stichtse Vecht is rijk aan cultuur. Een groot deel van de financiële middelen komt
tegenwoordig vanuit het Prins Bernhard Cultuurfonds Stichtse Vecht. Daarmee is de gemeente op iets meer
afstand komen te staan en is haar directe betrokkenheid verminderd. Wij vinden het belangrijk dit beleid
grondig te evalueren. Het ziet er nu naar uit dat een groot aantal oude tot zeer oude verenigingen de
afgelopen jaren is gefuseerd dan wel is opgehouden te bestaan. Naast positieve effecten van schaalvergroting
kan dit voor de sociale cohesie binnen kernen negatieve gevolgen hebben. Verenigingen die
(deel)verantwoordelijkheden van de gemeente overnemen – bijvoorbeeld op het gebied van jeugd-, ouderenen gehandicaptenwerk, maar ook de Oranjeverenigingen – dienen fatsoenlijk gefinancierd te worden en een
meerjarenperspectief te krijgen of te houden. Als bijvoorbeeld de wekelijkse muziek- of kooravond vervalt,
ligt sociale armoede op de loer.
De gemeente dient de lokale infrastructuur te blijven stimuleren, zowel in stenen (dorpshuizen) als het
vergemakkelijken van de vergunningen voor activiteiten in de openbare (buiten)ruimte.
Kunst en cultuur zien als verbindende factor in een sociale en inclusieve samenleving
Kunst en cultuur helpen ons om anders en ruimer te denken en elkaar beter te begrijpen.
Cultuur is ook dingen samendoen en van elkaar leren. Daarom verdienen onderdelen als kunsteducatie,
buurthuizen, historische kringen, lokale muziek-, toneel- en theaterverenigingen en bibliotheken
gemeentelijke steun als ze aan publieksverbreding en vernieuwing werken.
Streekbelangen is tegen nieuwe bezuinigingen op kunst en cultuur, want het verenigingsleven stimuleert het
verbinden van verschillende bevolkingsgroepen en het begrip en respect voor elkaar.
Niet verder bezuinigen op kunst en cultuur
Het is van belang dat de gemeente de huidige financieringsstructuren regelmatig evalueert en bijstelt, de
huisvestingproblematiek onderzoekt en behulpzaam is bij het vinden van oplossingen die cultuur (educatie)
stevig in het zadel houden.
Recreatie & Toerisme
Streekbelangen wil hoogwaardig inclusieve recreatie en toerisme faciliteren, waarbij overlast en hinder voor
inwoners zo beperkt mogelijk moeten zijn, maar wel iedereen ervan kan genieten. En met iedereen bedoelen
wij ook iedereen. Een inclusief en toegankelijk aanbod van recreatiemogelijkheden.
Hoogwaardig inclusief toerisme faciliteren
De gemeente Stichtse Vecht is een zeer aantrekkelijk gebied om in te recreëren. Denk aan de plassen, de
Vecht, de natuurzwembaden, het vele culturele erfgoed (zelfs volgens UNESCO) zoals de Hollandse
Waterlinie en Slot Zuylen. Toerisme is goed voor lokale ondernemers. Initiatieven voor
verblijfsmogelijkheden in het buitengebied zoals minicampings en kleinschalige horeca, worden door ons
ondersteund. Ook zijn horecaondernemers met goede plannen voor grootschaliger initiatieven van harte
welkom in onze gemeente. Een mooi voorbeeld hiervan is Flora Batava in Nieuwersluis. Dit prachtige hotel
en restaurant laat zien wat er mogelijk is met gebouwen langs de Vecht die niet meer in gebruik zijn en hoe
dat met respect voor cultuur, natuur en omgeving gerealiseerd kan worden.
Waar nodig willen wij de infrastructuur voor het toerisme verbeteren en beter toegankelijk maken door
bijvoorbeeld de aanleg van nog meer fiets-, loop- en ruiterpaden. Voor ons is het evenwicht tussen
draagkracht en recreatiezwaarte in een specifieke omgeving van groot belang. Grote bussen en groepen
motorrijders op het Zandpad willen we ontmoedigen of indien mogelijk op bepaalde tijden verbieden.
Wij zijn van mening dat er samen met andere Vecht- en Groene Hartgemeenten meer bekendheid moet
worden gegeven aan de recreatiemogelijkheden die onze streek biedt. Het aantal VVV-vestigingen in onze
gemeente is inmiddels uitgebreid zoals is afgesproken in de eindrapportage Economisch beleid Stichtse
Vecht. Wij zullen erop toezien dat deze vestigingen ook open kunnen blijven.
PVDA
Recreatie, sport en cultuur – Het kan leuker
Door haar landelijke omgeving en de rivier De Vecht is Stichtse Vecht een prachtig gebied om te ontspannen.
Uitbreiding van toerisme kan de economie een impuls geven. Maar wat wij vooral belangrijk vinden, is dat
het voor onze jongeren werkgelegenheid schept en kansen om met vakantiebanen werkervaring op te doen.
Bevordering van toerisme mag echter nooit de vorm krijgen van massatoerisme, want dan gaat het
authentieke karakter van Stichtse Vecht verloren.
De gemeente leent zich bij uitstek om veel te wandelen, fietsen en varen. Maar in de zomer zijn sommige
groepen wielrenners een gevaar op de weg voor zichzelf en andere fietsers en daar moeten we iets aan doen.
Samen genieten doe je ook bij de vele sportverenigingen in Stichtse Vecht. Sport verbindt, zorgt dat je je
lekker en gezond voelt. Voetbal is als sport zeer in trek, maar krijgt de financiën voor het onderhoud van de
voetbalvelden niet altijd rond. In dat geval moeten ze wat ons betreft bij de gemeente kunnen aankloppen.
In Breukelen hebben we het 4 in 1 theater en in Loenen en Vreeland hebben we dorpshuizen met een grote
zaal met podium. Ook in Maarssenbroek of Maarssen-dorp is een theatervoorziening belangrijk voor onze
inwoners.
Stichtse Vecht heeft ook een prachtige culturele geschiedenis en steeds bloeiender cultureel leven dankzij
onze buitenplaatsen, eigen historische kringen, musea, evenementen en optredens. De kunst- en cultuursector
is echter door Corona zwaar getroffen in de afgelopen tijd en veel vrijwilligers zijn noodgedwongen gestopt.
Daar wil de PvdA iets aan doen.
Onze keuzes:
Fiets-, water- en wandelroutes uitbreiden, openbare speelvoorzieningen op orde blijven
Een cultuurhuis in Maarssenbroek, in Maarssen-dorp een ontmoetingsruimte met podium
Aantal vrijwilligers in de culturele sector weer op peil krijgen en liefst uitbreiden
Parkpodium in Breukelen en Muziek aan de Vecht in Nieuwersluis blijven en omarmen soortgelijke
initiatieven in andere kernen
Verenigingen die meewerken aan de U-pas krijgen steun. Mogelijk groter deel van de onderhouds- en
vervangingskosten van de voetbalvelden door de gemeente te laten dragen
De bibliotheken in Stichtse Vecht moeten blijven
Christen Unie – SGP
Cultuur manifesteert zich op tal van manieren in onze samenleving. We zijn trots op het culturele erfgoed in
de vorm van onder andere gebouwen, stadsgezichten en waardevolle landschappen. De ChristenUnie-SGP is
van mening dat de overheid in deze een taak heeft om dit voor het nageslacht te behouden.
De lokale media is van grote waarde voor de samenleving. De ChristenUnie-SGP draagt deze media een
warm hart toe. Zij heeft respect voor de vrijwilligers die zich inzetten voor goede nieuwsvoorziening en
kritische kanttekeningen bij het bestuur van de gemeente. De ChristenUnie-SGP is van mening dat de
samenleving dit belang dient te onderschrijven.
Faciliteer cursussen om (ook) ouderen meer digitaal-vaardig te maken.
Geef eigenaren van monumenten en ander cultureel erfgoed in goede samenspraak de ruimte om de
exploitatie sluitend te houden.
Ondersteun initiatieven ter bevordering van het toerisme maar bescherm dat wat Stichtse Vecht haar
toeristische en recreatieve waarde geeft.
Samen Stichtse Vecht
Nog geen programma. Moet dat nog invullen.
Wat doet Samen Stichtse Vecht op het gebied van het thema CULTUUR EN RECREATIE? Op deze pagina
zullen we laten zien wat de activiteiten zijn, welke onderwerpen wij ons het meest bezig houdt èn waar de
bewonersgroepen zelf in participeren. Wil jij ook actief worden en meedoen met een onderwerp als onze
Musea, de Plassen, de Molens, muziek en evenementen, Toerisme, of weet je een ander leuk onderwerp? Vul
hier het contactformulier in en we nemen contact met je op.
PVV
Niks
Het Vechtse Verbond
Er is veel historisch erfgoed in onze gemeente waar wij trots op mogen zijn. Het unieke karakter van de
Vechtstreek biedt volop kansen voor wonen, werken en recreatie.
Tegelijkertijd zullen we hier met respect mee om moeten gaan. Het Vechtse Verbond wil ruimte geven aan
wonen, werken en recreatie, maar in goede balans met de cultuurhistorische en landschappelijke waarden.
Geen bezuinigingen voor welzijn, dorpshuizen en cultuur
Het verenigingsleven in onze dorpen is het cement van de samenleving. Het Vechtse Verbond vindt dit één
van de pijlers. Hier mag niet op bezuinigd worden. Belangrijk is dat de (garantie)subsidies op het huidige
niveau gehandhaafd blijven. De gemeente moet de verenigingen meer wijzen op de diverse
subsidiemogelijkheden.
Het verenigingsleven en de cultuursector hebben zwaar te lijden van de coronacrisis. Het Vechtse Verbond
heeft altijd lokale initiatieven ondersteunt en zal ook in de toekomst lokale initiatieven blijven ondersteunen.
Het cultuurfonds is hierbij van belang. De dorpshuizen, verenigingen en de culturele instellingen verdienen
onze steun, zij zijn het cement van de kernen.
D’66 cultuur valt onder Uitdagend, leefbaar en sociaal Stichtse Vecht
Kunst en cultuur zijn de aanjagers voor individuele en maatschappelijke ontwikkeling. Iedereen moet
daarom kunnen genieten van een breed aanbod van kunst en cultuur. Makers van kunst en cultuur
verdienen een sterke maatschappelijke positie en een daarbij behorende waardering. Zeker omdat
de coronacrisis de sector extra kwetsbaar heeft gemaakt. D66 SV staat voor een herwaardering van
de kunst- en cultuursector waarbij de gehele sector wordt betrokken.
Ons cultureel erfgoed is een belangrijke pijler in de identiteit van onze kernen en daarom willen wij
ons cultureel erfgoed beschermen. Dit geven we vorm door actief mee te denken met bewoners of
partijen die eigenaar zijn van monumenten of cultureel erfgoed.
Daarnaast bepaalt de cultuurhistorie in belangrijke mate het economische, ruimtelijke en toeristische
profiel van de gemeente Stichtse Vecht. Hier moeten we duurzaam mee omgaan door investeren niet
te zien als kostenpost, maar als een solide basis voor onze toekomst.
Standpunten
1. D66 SV vindt dat de uitgaven voor cultuur, op termijn, gelijk getrokken moet worden ten opzichte
van vergelijkbare gemeenten.
2. D66 SV zet zich in voor een bibliotheek 2.0 die zich verder ontwikkelt tot een laagdrempelige
centrale ontmoetingsplaats en platform voor kennis en informatie-uitwisseling. De bibliotheek moet
voor iedereen ook fysiek bereikbaar zijn en krijgt hierdoor een betere buurthuisfunctie.
3. D66 SV wil sloop, leegstand of verpaupering van monumenten voorkomen door verduurzamen,
hergebruik of transformeren te stimuleren.
4. D66 SV wil onderzoeken in hoeverre de gemeente huisvesting voor lokale culturele verenigingen
kan faciliteren of hierbij kan bemiddelen.
5. D66 SV zet zich in voor de ondersteuning en zichtbaarheid van het culturele aanbod zodat cultuur
en kunst binnen ieders bereik liggen, voor makers en bezoekers. Ook voor jongeren.
6. Voor D66 SV dienen subsidies voor culturele initiatieven zich niet alleen op innovaties te richten,
maar ook op bestaande activiteiten die voldoende draagvlak hebben.
7. D66 SV onderschrijft het belang van het cultuurfonds Stichtse Vecht en de cultuurmakelaar.
8. D66 SV wil dat jongeren eerder met onze cultuur in contact komen, onder andere door (klassikale)
rondleidingen door ons culturele erfgoed te organiseren.
SP
Leegstaande gebouwen willen we o.a. geschikt maken als ateliers waar kunstenaars kunnen werken en
exposeren.
Het beschikbare cultuurbudget willen wij verhogen.
Het aanvragen van culturele subsidies moet eenvoudiger worden.
CULTUUR IN ONZE GEMEENTE
Iedereen, van jong tot oud, moet kunnen genieten van kunst en cultuur.
Het beleven van kunst en cultuur moet worden aangemoedigd. Dit kan door gesubsidieerde initiatieven deels
gratis toegankelijk te maken. Zo wordt het ook toegankelijker voor mensen met een kleinere portemonnee.
Eenvoudig, laagdrempelig en toegankelijk
De stap om cultuur tot je te nemen moet eenvoudig, laagdrempelig en toegankelijk zijn. Daarom zetten wij
ons in om kleinschalige culturele projecten te stimuleren. Het cultuurbudget is niet bestemd voor grote, dure
commerciële projecten. Inwoners van Stichtse Vecht moeten actief betrokken worden bij kunst en cultuur
binnen de gemeente door het inrichten van Cultuurcentra. Deze centra moeten mede gericht zijn op de jeugd.
Het creëren van ontmoetingsplekken met maatschappelijke waarde
In Stichtse Vecht moeten meer culturele ontmoetingsplekken gerealiseerd worden. Daar wordt het
samenkomen van mensen uit de buurt bevorderd en wordt vervreemding tegengegaan. Hierbij is geen sprake
van een ‘verdienmodel’ in geld maar van vergroten van de sociale maatschappelijke waarde. Deze
initiatieven worden gerealiseerd met de budgetten van de gemeente, bestemd voor cultuur.
Ruimte voor kunstenaars en lokale theater- en muziekverenigingen
Door lege gebouwen binnen de gemeente met behulp van het cultuurbudget om te vormen tot culturele
ontmoetingsplek of ateliers, komt er meer ruimte voor kunstenaars en kleine theaters voor film, muziek en
kleinkunst. Ruimte voor lokale theater- en muziekverenigingen kan gecreëerd worden door culturele
ontmoetingsplekken te voorzien van een podium en voldoende oefenruimte.
Ophogen van cultuur budgetten van de gemeente en inzicht in uitgaven
Begroting van uitgaven voor cultuur moet worden verhoogd, conform de begroting van omliggende
gemeente. Daarnaast moet er meer inzicht en transparantie komen in de begroting en daadwerkelijke
uitgaven.