Beste HKM’er,

Graag krijgen wij uw hulp bij het invullen van de vacante bestuursfuncties binnen de Historische Kring Maarssen(HKM).

De HKM is een financieel gezonde vereniging en is met meer dan 1000 leden een van de grootste verenigingen van Maarssen. In haar vijftigjarig bestaan heeft zij een enorme kennis opgebouwd over de historie en het cultureel erfgoed van onze gemeente. Deze kennis wordt regelmatig gedeeld door middel van het veelgelezen kwartaaltijdschrift Het Periodiek en lezingen. De HKM beoogt het cultureel erfgoed van de gemeente zoveel mogelijk in stand te houden voor de generaties na ons. Om dit te kunnen doen kent de HKM vele werkgroepen, waaronder de werkgroep Archeologie en Monumenten, de werkgroep Archief en Bibliotheek en de commissie Open Monumentendag. Daarnaast wordt gewerkt aan een beeldbank waarin 14.000 afbeeldingen van Maarssen en omgeving zullen worden ondergebracht.

Het bestuur van de vereniging is verantwoordelijk voor de aansturing en coördinatie van deze activiteiten. Op dit moment zijn vier bestuursfuncties vacant:

–        Voorzitter

–        Vicevoorzitter

–        Bestuurslid Activiteiten

–        Bestuurslid Archeologie en Monumenten

Het bestuur komt graag in contact met gekwalificeerde en geïnteresseerde Maarssenaren (leden zowel als niet-leden), die de toekomst van de HKM mee willen vormgeven. Vooral vrouwen worden nadrukkelijk uitgenodigd te solliciteren.

Wij willen u verzoeken eens goed in uw omgeving rondkijken naar mensen die ons bestuur verder kunnen helpen. Wij zouden daar erg mee geholpen zijn. Zie voor een profielschets de bijlagen bij dit bericht.

Geïnteresseerde kandidaten worden uitgenodigd contact op te nemen met de Commissie Werving Nieuwe Bestuursleden in de persoon van Arjan van Weele, die namens het bestuur de werving voor deze functies verzorgt. Deze is bereikbaar onder telefoonnummer 06 5339 2924 dan wel per e-mail onder a.j.vanweele@gmail.com.

Alvast veel dank voor uw inspanningen en steun!

Met hartelijke groet, namens het Bestuur, Arie van Ginkel – secretaris

******************************************************

Profielschets (vice)voorzitter (M/V) Historische Kring Maarssen

Achtergrond

De Historische Kring Maarssen (HKM) is een bloeiende vereniging die tot doel heeft het cultureel erfgoed van Maarssen en omgeving te beschrijven en te behouden. De vereniging telt al vele jaren meer dan 1000 leden en is financieel gezond. Leden ontvangen elk kwartaal een editie van Het Periodiek, waarin wetenswaardigheden in en om Maarssen worden beschreven. De vereniging kent een groot aantal werkgroepen die zich bezighouden met het doen van archeologisch onderzoek, literatuuronderzoek, archivering et cetera. Ook organiseert de vereniging jaarlijks een aantal lezingen die goed worden bezocht. De HKM bestaat dit jaar 50 jaar.

De HKM wil zich in de toekomst profileren als het kenniscentrum over de historie van Maarssen en omgeving en wil zich ook duidelijker profileren in de relatie met gemeentelijke instanties om waar mogelijk kwetsbaar erfgoed te bewaren. Daarnaast is haar ambitie de geschiedenis van Maarssen onverminderd onder de aandacht van de inwoners van Maarssen te brengen.

De Historische Kring Maarssen is een vrijwilligersorganisatie, die vooral functioneert op basis van het enthousiasme en de motivatie van haar leden. Dit betekent dat de voorzitter een stimulerende en enthousiasmerende leiderschapsstijl moet hebben, gepaard aan daadkracht en besluitvaardigheid. Aan goede communicatieve vaardigheden wordt grote waarde gehecht. Voorts vertegenwoordigt de voorzitter de HKM naar buiten in de samenwerking met zusterorganisaties in de regio, en met andere sociaal-culturele organisaties en instellingen.

Benoeming geschiedt voor een periode van drie jaar.

Op dit moment is de positie van voorzitter en vice-voorzitter vacant.

Taakomschrijving voorzitter Historische Kring Maarssen

De voorzitter is het gezicht van de HKM, zowel intern als extern. Tot de werkzaamheden behoren:

 • het leiden van de algemene bestuursvergaderingen en de vergaderingen van het dagelijks bestuur, alsmede de jaarlijkse ledenvergadering
 • het leiding geven aan het algemene bestuur en het dagelijks bestuur
 • het ontwikkelen van het beleid met betrekking tot de realisering van de doelstellingen van de HKM zoals vastgelegd in de statuten van de vereniging
 • zorgdragen voor de inrichting en het functioneren van de HKM organisatie (bestuursstructuur, werkgroepen) met bijzondere aandacht voor de werving van nieuwe, actieve bestuursleden
 • vertegenwoordiging van de organisatie intern en extern, inclusief het onderhouden van contacten met de gemeente Sticht ze Vecht en de relevante sociaal-culturele organisaties en instellingen.

Geschatte inzet van de voorzitter: vier a vijf uur per week.

**********************************************************

Profielschets bestuurslid (M/V) Historische Kring Maarssen

Achtergrond

De Historische Kring Maarssen (HKM) is een bloeiende vereniging die tot doel heeft het cultureel erfgoed van Maarssen en omgeving te beschrijven en te behouden. De vereniging telt al vele jaren meer dan 1000 leden en is financieel gezond. Leden ontvangen elk kwartaal een editie van Het Periodiek, waarin wetenswaardigheden in en om Maarssen worden beschreven. De vereniging kent een groot aantal werkgroepen die zich bezighouden met het doen van archeologisch onderzoek, literatuuronderzoek, archivering et cetera. Ook organiseert de vereniging jaarlijks een aantal lezingen die goed worden bezocht. De HKM bestaat dit jaar 50 jaar.

De HKM wil zich in de toekomst profileren als het kenniscentrum over de historie van Maarssen en omgeving en wil zich ook duidelijker profileren in de relatie met gemeentelijke instanties om waar mogelijk kwetsbaar erfgoed te bewaren. Daarnaast is haar ambitie de geschiedenis van Maarssen onverminderd onder de aandacht van de inwoners van Maarssen te brengen.

De Historische Kring Maarssen is een vrijwilligersorganisatie, die vooral functioneert op basis van het enthousiasme en de motivatie van haar leden. Haar kracht vooral gelegen in de vele werkgroepen die ze kent. Waaronder de werkgroep Archief en Bibliotheek, de Redactie Commissie, de werkgroep Archeologie en Planologie de commissie Open Monumentendag. Ieder bestuurslid heeft een portefeuille waarin hij/zij contact houdt met een of meerdere werkgroepen.

Benoeming geschiedt voor een periode van drie jaar.

Op dit moment is de HKM op zoek naar twee enthousiaste bestuursleden. Geschatte tijdbesteding: 4 uur per week.

Competenties

De te wervenbestuursleden beschikken bij voorkeur over de volgende ervaring en competenties:

 • aantoonbare ervaring in management- en bestuursfuncties, bij voorkeur in vrijwilligersorganisaties
 • hebben affiniteit met cultureel erfgoed in het algemeen en dat van Maarssen in het bijzonder
 • beschikken over uitstekende communicatieve vaardigheden, weten effectief te communiceren met mensen uit verschillende lagen in de samenleving
 • hebben een positieve werkhouding en steken graag ook zelf de handen uit de mouwen
 • zijn met moderne middelen van communicatie, zijn computervaardig
 • hebben plezier in wat zij doen en weten dat over te brengen aan anderen
 • hebben voldoende tijd beschikbaar.

Vrouwelijke kandidaten worden nadrukkelijk verzocht te reageren.

Meer informatie over de Historische Kring Maarssen is te vinden op onze website: www.historischekringmaarssen.nl.

Nadere informatie over de vacatures kan opgevraagd worden bij de voorzitter van de Commissie Werving Nieuwe Bestuursleden, Arjan van Weele, bereikbaar onder telefoonnummer 0653392924 dan wel via e-mail a.j.vanweele@gmail.com.