Het jaagpad in Op Buuren.

De voorzitter van onze Kring heeft het College van B&W en de raad een brief gestuurd waarin aangedrongen wordt op het nakomen van de afspraken over het herstel van het jaagpad. De Kring acht het herstellen van het pad een zaak van groot historisch belang! De wijze waarop het pad nu is hersteld, voldoet niet aan de gemaakte afspraken. Het jaagpad zal een openbaar en goed toegankelijk pad moeten zijn. De obstakels die dit nu in de weg staan, moeten worden verwijderd. De vraag doet zich voor waarom in deze zaak – die op zich helder is – zo schimmig wordt geopereerd.

De voorzitter spreekt graag de verwachting uit dat het bestuurscollege van de gemeente Stichtse Vecht, vanuit zijn cultuur-historisch besef, de genoemde noodzakelijke verbeteringen in het nu aangelegde jaagpad zal laten aanbrengen.