Periodiek

De Historische Kring Maarssen publiceert vier maal per jaar een periodiek met bijdragen over de geschiedenis van Maarssen e.o. en de Vechtstreek.
Link naar catalogus HKM

Inhoudsopgave 2017 – Periodiek Historische Kring Maarssen 44e jaargang 2017

Inhoudsopgave 2017
Periodiek Historische Kring Maarssen 44e jaargang 2017

Auteurs:
Barneveld, Tineke Trammelant op de steenoven periodiek 1, blz. 13

Bemmel van, Hans Van steenplaats tot uitspanning -deel 1 periodiek 1, blz. 23
Van uitspanning naar oversteek -deel 2 periodiek 2, blz. 58

Bemmel, Hans i.s.m. Grafplaten uit de Vecht periodiek 3, blz. 114
Simonis, Jan

Bemmel, Hans i.s.m. ‘O oude brandweerkazerne’ periodiek 4, blz. 125
Simonis, Jan

Clercq de, Steven Restauratie van dakpanbeschoeiing en waterstoep periodiek 1, blz. 17
Langs de Vecht

Floor, Kees Zuylens bekkesnijdersdrama periodiek 4, blz. 141

Franse, Rob Zestig jaar Sigarenmagazijn Van Tricht periodiek 1, blz. 10

Franse, Rob Arie de Zwart en het doorgeven van heel periodiek 2, blz. 55
veel kennis

Franse, Rob 1964 De eerste complete zelfbediening periodiek 3, blz. 93
van Maarssen

Franse, Rob Boer en boerin Kool wonen al ruim 90 jaar periodiek 4, blz. 144
In Maarssenbroek

Gentenaar, Piet Het klooster en de zusters periodiek 1, blz. 21

Gentenaar, Piet De kermis op Huis Ter Meer periodiek 2, blz. 66

Gentenaar, Piet De Harmonie 1960-1980 periodiek 3, blz. 113

Sagel, Hans Uit de oude schoenendoos -deel 69 periodiek 1, blz. 38
-deel 70 periodiek 2, blz. 78
-deel 71 periodiek 3, blz. 117
-deel 72 periodiek 4, blz. 161

Sagel, Hans De eerste vijf jaar van de Historische -deel 1 periodiek 1, blz. 6
Kring Maarssen (1972-1977)
-deel 2 periodiek 2, blz. 51

Schaik van, Ben Het oorlogsverleden van Opa Snel periodiek 2, blz. 46

Schaik van, Michel In memoriam Arie de Zwart periodiek 3, blz. 84

Schaik van, Michel Maria Dommer, het Liefdegesticht -deel 1 periodiek 3, blz. 96
Endelhoven en de Maria Dommer Stichting

Schaik van, Michel De Maria Dommer Stichting 1943-1972 -deel 2 periodiek 4, blz. 155

Simonis, Jan i.s.m. ‘Dese plaets, alwaer dit Huys staet, is -deel 2 periodiek 1, blz. 29
Kottman, Jaap en genaemt Elsenburch’
Bemmel van, Hans

Simonis, Jan i.s.m. Elsenburg II: Een keurbanket voor ’t graag -deel 4 periodiek 4, blz. 147
Kottman, Jaap en gezicht, vol zwier en praal
Bemmel van, Hans

Simonis, Jan Een prent van Willem van Leusden periodiek 3, blz. 101

Simonis, Lily Elsenburg, de verdwenen buitenplaats -deel 3 periodiek 3, blz. 105
Een hofstede langs de ‘zilveren Vecht’

Smits, Wally Anna Maria de Sandra periodiek 2, blz. 68

Tijhuis, Ria De wandeling van De Pijper in 1916, -deel 1 periodiek 3, blz. 103
een terugblik -deel 2 periodiek 4, blz. 133

Varia Kringnieuws periodiek 1, blz. 4
periodiek 2, blz. 44
periodiek 3, blz. 85
periodiek 4, blz. 124

Nieuwe boeken in de bibliotheek van de HKM periodiek 1, blz. 37
periodiek 2, blz. 75 periodiek 4, blz. 160
Het fotoarchief van de HKM periodiek

Versteegh, Jaap Willem van Leusden als vertegenwoordiger periodiek 3, blz. 87
Van De Stijl

Visser ’t Hooft, Clan ‘MELK voor VISCH’: Van veenmoeras tot periodiek 4, blz. 134
veenpolder

Nummer 4 van jaargang 44, november 2017

Dit is alweer het laatste periodiek van dit jaar. We beginnen dit periodiek met een artikel van Hans van Bemmel en Jan Simonis over de oude, pas afgebroken, brandweerkazerne aan de Gaslaan. Ria Tijhuis schreef haar tweede deel over ‘De Wandeling van De Pijper in 1969, een terugblik’. Het eerste artikel van Clan Visser ’t Hooft gaat over het ontstaan en de ontwikkeling van de Bethunepolder met als titel ‘Melk voor Visch; Van veenmoeras tot veenpolder’. Kees Floor schreef een artikel over het ‘Zuylens bekkesnijdersdrama’. Rob Franse bracht een bezoek aan de familie Kool en schreef een artikel daarover met als titel ‘Boer en boerin Kool wonen al ruim 90 jaar in Maarssenbroek’. Jaap Kottman, Jan Simonis en Hans van Bemmel schreven deel vier van Elsenburg, de verdwenen buitenplaats met als titel ‘Elsenburg II: Een keurbanket voor ’t graag gezicht, vol zwier en praal’. Deel twee, geschreven door Michel van Schaik, over ‘De Maria Dommer Stichting 1943-1972’. Er werd ook weer een nieuw boek besproken dat we hebben gekregen in onze bibliotheek. En ook dit jaar luidt Hans Sagel het jaar weer uit met zijn deel 73 van ‘Uit de Oude Schoenendoos’ en deze gaat over de bouw van een botenhuis aan de Vecht.

Nummer 3 van jaargang 44, augustus 2017

We beginnen dit periodiek met het in memoriam van Arie de Zwart. Jaap Versteegh schreef een artikel over Willem van Leusden als vertegenwoordiger van De Stijl. Rob Franse schreef ‘1964 De eerste complete zelfbediening in Maarssen’. Een artikel over Chris Odijk. Michel van Schaik schreef in zijn deel 1 een artikel over Maria Dommer, het Liefdegesticht Endelhoven en de Maria Dommer Stichting. De Wandeling van De Pijper in 1916, een terugblik, is een artikel geschreven door Ria Tijhuis. Lily Simonis schreef een artikel over een hofstede langs de ‘zilveren Vecht,. Elsenburg, de verdwenen buitenplaats. In deel 4 van een herinnering aan, geschreven door Piet Gentenaar, gaat het over de Harmonie 1960-1980. Grafplaten uit de Vecht is een artikel van Hans van Bemmel en Jan Simonis. En de oude schoenendoos deel 71 gaat dit maal over de afgebrande boerderij De Croesen ofwel Het Grote Gras.

Nummer 2 van jaargang 44, mei 2017

Bij het Kringnieuws wordt aandacht geschonken aan de toespraak van onze nieuwe voorzitter Michel van Schaik en de toetreding van onze nieuwe vicevoorzitter Ron Moers. Arie de Zwart was aftredend maar niet herkiesbaar. Wegens gezondheidsproblemen zag hij af van een verdere termijn. Ben van Schaik schreef een prachtig stuk over het oorlogsverleden van zijn Opa Willem Snel. Hans Sagel schreef zijn tweede deel over ‘De eerste vijf jaar van de Historische Kring Maarssen (1972-1977) ‘. Rob Franse had een interview met onze afgetreden vicevoorzitter Arie de Zwart en vooral het doorgeven van heel veel kennis. Hans van Bemmel schreef zijn tweede deel over Een wandeling van Cromwijck naar de Kaatsbaanbrug met als titel ‘Van uitspanning naar oversteek’. Een herinnering aan… Deel 3 geschreven door Pier Gentenaar gaat dit maal over De kermis op Huis Ter Meer. Wally Smits heeft een artikel geschreven over Anna Maria de Sandra. Een markante inwoonster van Maarssen. Deel 70 uit de oude schoenendoos van Hans Sagel gaat ditmaal over De Verenigde Zangers in 1949.

Uitnodiging kopij aan te bieden

De Historische Kring Maarssen nodigt iedereen die belangstelling heeft voor de geschiedenis van Maarssen e.o. en daarover wil publiceren, gaarne uit om zijn of haar bijdrage aan te bieden aan de redactie van ons tijdschrift. De kopij dient te voldoen aan bepaalde redactionele richtlijnen.
Onderaan deze pagina leest u meer over deze richtlijnen.

Heeft u plannen om te publiceren in ons tijdschrift of wilt u informatie over de mogelijkheden daartoe, neem dan per mail contact op met Bert de Ruiter of Ria Tijhuis

De redactie bestaat uit de volgende personen:

Jan Simonis (voorzitter)

Arjan van Weele (secretaris)

Ria Tijhuis

Bert de Ruiter: e-mailadres: periodiek@historischekringmaarssen.nl

Nelleke Hendrikse

Piet Gentenaar

Verkoopprijzen Periodiek:

• Periodieken – losse nummers: op aanvraag

Te verkrijgen via Bert de Ruiter.

Richtlijnen voor auteurs van artikelen Periodiek HKM

Inleiding

U heeft als auteur een eigen stijl en aanpak voor uw teksten. Voor het correct publiceren is het nodig om aan bepaalde opmaak- en structuureisen te voldoen. De redactie van het Periodiek heeft daartoe voor u een aantal richtlijnen opgesteld en daarbij enkele tips geformuleerd.

Het doel is u te ondersteunen bij het schrijven van uw teksten. De redactie vindt het belangrijk dat uw artikel zo goed mogelijk tot zijn recht komt. Soms is het dan nodig en nuttig om de ‘leesbaarheid’ te versterken. De correctoren van de redactie controleren de tekst op taalkundige aspecten zoals spelling en interpunctie. De eindredactie maakt de tekst klaar op basis van de criteria van de drukker en gericht op de eenduidigheid van vorm in ons Periodiek. Als u als auteur ons daarbij wilt helpen, kunt u gebruik maken van de onderstaande informatie over de procedure van aanleveren, over de vormcriteria en ook eventueel de schrijftips volgen over tekststructuur.

Aanlevering manuscript

Het manuscript wordt in Word online ingediend, vergezeld van een begeleidende mail met volledige adresgegevens van de auteur. Bewaar zelf ook een kopie van de bestanden.

Mailadres redactie: periodiek@historischekringmaarssen.nl

Postadres redactie: dhr. B. de Ruiter, Nic. Maesstraat 6, 3601 DR Maarssen, tel. (0346) 563599

Door het aanbieden van het manuscript verklaart de auteur:

– dat hij/zij het recht van publicatie aan dit tijdschrift overdraagt;

– dat hij/zij ermee instemt dat de redactie beoordeelt of het artikel gepubliceerd wordt en

eventueel herzien moet worden en

– te beschikken over het volledige auteursrecht op de kopij, inclusief illustraties, foto’s e.d.

Uitvoering manuscript

Artikelen mogen maximaal 3000 woorden omvatten, exclusief bijlagen in de vorm van foto’s en andere afbeeldingen. Uitzondering daarop is mogelijk in overleg met de redactie. Eventueel wordt het artikel in overleg met de auteur in twee of meer afleveringen geplaatst.

We gebruiken het lettertype Times New Roman met 12-pts corps lettergrootte. Ook de koppen en tussenkoppen in 12-pts lettergrootte en alles wordt links uitgelijnd.

Lever het manuscript in als platte tekst, dat wil zeggen met zo min mogelijk gebruik van cursief (uitzondering: citaten), onderstreping, vet, centreren, inspringen en dergelijke.

Gebruik ook geen paginanummering. Pas voor de noten niet de voet- en eindnootfunctie van het tekstverwerkingsprogramma toe. (zie verderop in de tekst voor het opstellen van noten.) Ook bij de (tussen)koppen geen functietoetsen gebruiken en deze niet in hoofdletters zetten.

Digitale aanlevering van afbeeldingen, illustraties e.d.

De afbeeldingen en foto’s hebben een resolutie van minimaal 300 dpi, zijn minimaal 7 x7 cm op het scherm en hebben een minimale grootte van 1 MB.

Vormtips

– Sluit een alinea af met een harde return (d.m.v. één keer Enter).

– Plaats witregels alleen daar waar een afscheiding tussen twee tekstgedeelten inhoudelijk wenselijk is.

– Als u in de tekst naar literatuur verwijst of naar een nadere toelichting, doe dit dan door in de tekst een

volgnummer na een spatie achter de punt van de zin te plaatsen. 1)

Dit nummer verwijst naar de desbetreffende noot aan het eind van de tekst. Deze eindnoten worden volgens

de nummering in de tekst onder elkaar onder het kopje ‘Noten’ onder de tekst geplaatst. Gebruik hier geen
haakjes, maar 1. 2. 3.

– Als u in de tekst verwijst naar illustraties, foto’s, tabellen e.d., voorzie deze dan van een nummer en plaats het
volgnummer dan tussen haakjes aan het einde van de zin, voor de punt (zie afbeelding 1).
Plaats aan het eind van de tekst na de eindnoten een lijstje van de genummerde afbeeldingen e.d. met
vermelding van het eventueel gewenste onderschrift.

– Gebruik dubbele aanhalingstekens alleen voor citaten. Schrijf een citaat in cursief en begin een langer citaat
op een nieuwe regel (geen regel wit) In de tekst verder, indien nodig, alleen enkele aanhalingstekens gebruiken.
Weglaten van zinsdelen uit geciteerde tekst als volgt aangeven: (…)

– Schrijf bij herhaling van afkortingen voor eigennamen de eerste vermelding voluit met de afkorting tussen
haakjes erachter. Daarna kan alleen de afkorting gebruikt worden.

– Breek woorden niet af aan het einde van de regel.

Literatuurverwijzingen

Boeken en artikelen worden als volgt benoemd:

Boek:

Denderen, Peter van. De titel van het boek is zoek (2010). Maarssen: Vechtstreek Uitgeverij.

Artikel:

Quasimodo, P.S. & Esmeralda, K. De klank van de klok. Tijdschrift voor beiaardiers 4 (2011), pp. 27-32.

Artikel of hoofdstuk in boek:

Bergh, K. van de. Waarom moet dat nu zo? In Heeresma, K.L. Omgangsvormen in de 20-ste eeuw (1997). pp.156-163. Amsterdam: Uitgeverij ABC.

Publicatie van instantie:

De Efteling. Lange Jan in perspectief (2005). pp. 5-7. Waalwijk: Uitgeverij Pardoes.

Algemene tips over de opbouw van een tekst:

1. Begin met een korte inleiding waarin u zo mogelijk aanleiding, doel en algemene inhoudsonderwerpen
beschrijft.

2. Formuleer een korte, aansprekende titel.

3. Breng een alinea/hoofdstukstructuur aan. (liever een alinea meer dan één minder…)

4. Gebruik tussenkopjes.

5. Bouw bij voorkeur zinnen met maximaal één bijzin.

6. Vat in de laatste alinea kort de essentie samen.

Spelling en interpunctie

Voor de spelling en interpunctie van de Nederlandse taal wordt de regelgeving gevolgd van de ‘Woordenlijst van de Nederlandse taal’ (Het Groene Boekje). De redactie behoudt zich het recht voor op basis hiervan zo nodig veranderingen aan te brengen in stijl, spelling en interpunctie. Mogelijke aanpassingen in vorm en structuur gebeuren altijd in overleg met de auteur.

Alle auteurs ontvangen twee exemplaren van het tijdschrift waarin het artikel is gepubliceerd.

Maarssen, april 2016

© 2018 Historische Kring Maarssen

Website door Studio2