Periodiek

De Historische Kring Maarssen publiceert vier maal per jaar een periodiek met bijdragen over de geschiedenis van Maarssen e.o. en de Vechtstreek.
Link naar catalogus HKM

Nummer 3 van jaargang 44, augustus 2017

We beginnen dit periodiek met het in memoriam van Arie de Zwart. Jaap Versteegh schreef een artikel over Willem van Leusden als vertegenwoordiger van De Stijl. Rob Franse schreef ‘1964 De eerste complete zelfbediening in Maarssen’. Een artikel over Chris Odijk. Michel van Schaik schreef in zijn deel 1 een artikel over Maria Dommer, het Liefdegesticht Endelhoven en de Maria Dommer Stichting. De Wandeling van De Pijper in 1916, een terugblik, is een artikel geschreven door Ria Tijhuis. Lily Simonis schreef een artikel over een hofstede langs de ‘zilveren Vecht,. Elsenburg, de verdwenen buitenplaats. In deel 4 van een herinnering aan, geschreven door Piet Gentenaar, gaat het over de Harmonie 1960-1980. Grafplaten uit de Vecht is een artikel van Hans van Bemmel en Jan Simonis. En de oude schoenendoos deel 71 gaat dit maal over de afgebrande boerderij De Croesen ofwel Het Grote Gras.

Nummer 2 van jaargang 44, mei 2017

Bij het Kringnieuws wordt aandacht geschonken aan de toespraak van onze nieuwe voorzitter Michel van Schaik en de toetreding van onze nieuwe vicevoorzitter Ron Moers. Arie de Zwart was aftredend maar niet herkiesbaar. Wegens gezondheidsproblemen zag hij af van een verdere termijn. Ben van Schaik schreef een prachtig stuk over het oorlogsverleden van zijn Opa Willem Snel. Hans Sagel schreef zijn tweede deel over ‘De eerste vijf jaar van de Historische Kring Maarssen (1972-1977) ‘. Rob Franse had een interview met onze afgetreden vicevoorzitter Arie de Zwart en vooral het doorgeven van heel veel kennis. Hans van Bemmel schreef zijn tweede deel over Een wandeling van Cromwijck naar de Kaatsbaanbrug met als titel ‘Van uitspanning naar oversteek’. Een herinnering aan… Deel 3 geschreven door Pier Gentenaar gaat dit maal over De kermis op Huis Ter Meer. Wally Smits heeft een artikel geschreven over Anna Maria de Sandra. Een markante inwoonster van Maarssen. Deel 70 uit de oude schoenendoos van Hans Sagel gaat ditmaal over De Verenigde Zangers in 1949.

Nummer 1 van jaargang 44, februari 2017

Dit nieuwe periodiek van dit jaar beginnen we met de convocatie voor de komende jaarvergadering. Dit jaar bestaan we 45 jaar. Dus reden genoeg om eens terug te kijken naar de eerste jaren. Hans Sagel schreef een artikel over de eerste vijf jaar van de Kring. Onze nieuwe auteur Rob Franse is begonnen met een reeks interviews af te nemen van bekende Maarssenaars. In dit periodiek start hij met een interview met mevrouw Van Tricht met het kopje Zestig jaar Sigarenmagazijn Van Tricht. Tineke Barneveld schreef een artikel over Trammelant op de steenoven. Steven de Clercq schreef een stuk over de Restauratie van dakpanbeschoeiing en waterstoep langs de Vecht. Piet Gentenaar kon het toch niet laten om nog een herinnering op te halen over het klooster en de zusters. In het kader van een lezing die Hans van Bemmel heeft gehouden is zijn verhaal ook op schrift gezet. Dit is het eerste deel van Een wandeling van Cromwijck naar de Kaatsbaanbrug met als titel Van steenplaats tot uitspanning. Hans van Bemmel, Jaap Kottman en Jan Simonis zijn de schrijvers van deel 2 over Elsenburg, de verdwenen buitenplaats met als titel Dese plaets, alwaer dit Huys staet, is genaemt Elsenburch. We beschrijven nog een nieuw boek wat we hebben in onze bibliotheek. En Hans Sagel besluit ook dit periodiek weer met zijn 69ste deel van Uit de Oude Schoenendoos.

Nummer 4 van jaargang 43, november 2016

Dit periodiek staat geheel in het teken van het afscheid van de zusters Kanunnikessen van het landgoed Doornburgh.
Zuster Mirjam Hoogenbosch beschrijft in haar artikel ‘Een priorij in Maarssen’ hoe en de reden waarom zij op Doornburgh terecht zijn gekomen. Onze oud-burgemeester Mirjam van ’t Veld schreef een stukje over de weemoed rond het vertrek van de zusters Kanunnikessen. Namens de vrienden van Priorij Emmaus schreef Frank van ’t Hek een artikel met als kop ‘Herinneringen aan een bijzondere Vriendschap…’. Jaap Kottman beschrijft de geschiedenis van Doornburgh als buitenplaats, landgoed en klooster. Jan Simonis schreef een artikel ‘Wie een klooster langs de Vecht wil bouwen…’, over de bouwgeschiedenis van de Priorij ontworpen door architecten van de Bossche School. Met name de architect Jan de Jong. Ria Tijhuis beschrijft in haar artikel, ‘Symboliek in de Priorij Emmaus’, de vele elementen in de priorij die verwijzen naar het geloof. Arie de Zwart schreef een artikel over de Cloese met als kop ‘De Cloese, een vormingsinstituut voor meisjes op Doornburgh’. ‘Ruimte, regelmaat en religie’ is een artikel van Piet Gentenaar die een gesprek had met zuster Mirjam Hoogenbosch. Jaap Versteegh schreef een stuk over het meubilair en de kunst in de Priorij Emmaus met als kop ‘Een kwestie van onderlinge verhoudingen’. Jan Simonis schreef een artikel over de architect Jan de Jong ‘De opvattingen van Jan de Jong en de wensen van de zusters’. Ria Tijhuis heeft een schitterende fotocollage gemaakt in en om de priorij. Zoals gebruikelijk beëindigd Hans Sagel ook dit periodiek weer met zijn ‘Uit de oude schoenendoos’ over een non in het bos.

Uitnodiging kopij aan te bieden

De Historische Kring Maarssen nodigt iedereen die belangstelling heeft voor de geschiedenis van Maarssen e.o. en daarover wil publiceren, gaarne uit om zijn of haar bijdrage aan te bieden aan de redactie van ons tijdschrift. De kopij dient te voldoen aan bepaalde redactionele richtlijnen.
Onderaan deze pagina leest u meer over deze richtlijnen.

Heeft u plannen om te publiceren in ons tijdschrift of wilt u informatie over de mogelijkheden daartoe, neem dan per mail contact op met Bert de Ruiter of Ria Tijhuis

De redactie bestaat uit de volgende personen:

Jan Simonis

Ria Tijhuis

Bert de Ruiter: e-mailadres: periodiek@historischekringmaarssen.nl

Nelleke Hendrikse

Piet Gentenaar

Verkoopprijzen Periodiek:

• Periodieken – losse nummers: op aanvraag

Te verkrijgen via Bert de Ruiter.

Richtlijnen voor auteurs van artikelen Periodiek HKM

Inleiding

U heeft als auteur een eigen stijl en aanpak voor uw teksten. Voor het correct publiceren is het nodig om aan bepaalde opmaak- en structuureisen te voldoen. De redactie van het Periodiek heeft daartoe voor u een aantal richtlijnen opgesteld en daarbij enkele tips geformuleerd.

Het doel is u te ondersteunen bij het schrijven van uw teksten. De redactie vindt het belangrijk dat uw artikel zo goed mogelijk tot zijn recht komt. Soms is het dan nodig en nuttig om de ‘leesbaarheid’ te versterken. De correctoren van de redactie controleren de tekst op taalkundige aspecten zoals spelling en interpunctie. De eindredactie maakt de tekst klaar op basis van de criteria van de drukker en gericht op de eenduidigheid van vorm in ons Periodiek. Als u als auteur ons daarbij wilt helpen, kunt u gebruik maken van de onderstaande informatie over de procedure van aanleveren, over de vormcriteria en ook eventueel de schrijftips volgen over tekststructuur.

Aanlevering manuscript

Het manuscript wordt in Word online ingediend, vergezeld van een begeleidende mail met volledige adresgegevens van de auteur. Bewaar zelf ook een kopie van de bestanden.

Mailadres redactie: periodiek@historischekringmaarssen.nl

Postadres redactie: dhr. B. de Ruiter, Nic. Maesstraat 6, 3601 DR Maarssen, tel. (0346) 563599

Door het aanbieden van het manuscript verklaart de auteur:

– dat hij/zij het recht van publicatie aan dit tijdschrift overdraagt;

– dat hij/zij ermee instemt dat de redactie beoordeelt of het artikel gepubliceerd wordt en

eventueel herzien moet worden en

– te beschikken over het volledige auteursrecht op de kopij, inclusief illustraties, foto’s e.d.

Uitvoering manuscript

Artikelen mogen maximaal 3000 woorden omvatten, exclusief bijlagen in de vorm van foto’s en andere afbeeldingen. Uitzondering daarop is mogelijk in overleg met de redactie. Eventueel wordt het artikel in overleg met de auteur in twee of meer afleveringen geplaatst.

We gebruiken het lettertype Times New Roman met 12-pts corps lettergrootte. Ook de koppen en tussenkoppen in 12-pts lettergrootte en alles wordt links uitgelijnd.

Lever het manuscript in als platte tekst, dat wil zeggen met zo min mogelijk gebruik van cursief (uitzondering: citaten), onderstreping, vet, centreren, inspringen en dergelijke.

Gebruik ook geen paginanummering. Pas voor de noten niet de voet- en eindnootfunctie van het tekstverwerkingsprogramma toe. (zie verderop in de tekst voor het opstellen van noten.) Ook bij de (tussen)koppen geen functietoetsen gebruiken en deze niet in hoofdletters zetten.

Digitale aanlevering van afbeeldingen, illustraties e.d.

De afbeeldingen en foto’s hebben een resolutie van minimaal 300 dpi, zijn minimaal 7 x7 cm op het scherm en hebben een minimale grootte van 1 MB.

Vormtips

– Sluit een alinea af met een harde return (d.m.v. één keer Enter).

– Plaats witregels alleen daar waar een afscheiding tussen twee tekstgedeelten inhoudelijk wenselijk is.

– Als u in de tekst naar literatuur verwijst of naar een nadere toelichting, doe dit dan door in de tekst een

volgnummer na een spatie achter de punt van de zin te plaatsen. 1)

Dit nummer verwijst naar de desbetreffende noot aan het eind van de tekst. Deze eindnoten worden volgens

de nummering in de tekst onder elkaar onder het kopje ‘Noten’ onder de tekst geplaatst. Gebruik hier geen
haakjes, maar 1. 2. 3.

– Als u in de tekst verwijst naar illustraties, foto’s, tabellen e.d., voorzie deze dan van een nummer en plaats het
volgnummer dan tussen haakjes aan het einde van de zin, voor de punt (zie afbeelding 1).
Plaats aan het eind van de tekst na de eindnoten een lijstje van de genummerde afbeeldingen e.d. met
vermelding van het eventueel gewenste onderschrift.

– Gebruik dubbele aanhalingstekens alleen voor citaten. Schrijf een citaat in cursief en begin een langer citaat
op een nieuwe regel (geen regel wit) In de tekst verder, indien nodig, alleen enkele aanhalingstekens gebruiken.
Weglaten van zinsdelen uit geciteerde tekst als volgt aangeven: (…)

– Schrijf bij herhaling van afkortingen voor eigennamen de eerste vermelding voluit met de afkorting tussen
haakjes erachter. Daarna kan alleen de afkorting gebruikt worden.

– Breek woorden niet af aan het einde van de regel.

Literatuurverwijzingen

Boeken en artikelen worden als volgt benoemd:

Boek:

Denderen, Peter van. De titel van het boek is zoek (2010). Maarssen: Vechtstreek Uitgeverij.

Artikel:

Quasimodo, P.S. & Esmeralda, K. De klank van de klok. Tijdschrift voor beiaardiers 4 (2011), pp. 27-32.

Artikel of hoofdstuk in boek:

Bergh, K. van de. Waarom moet dat nu zo? In Heeresma, K.L. Omgangsvormen in de 20-ste eeuw (1997). pp.156-163. Amsterdam: Uitgeverij ABC.

Publicatie van instantie:

De Efteling. Lange Jan in perspectief (2005). pp. 5-7. Waalwijk: Uitgeverij Pardoes.

Algemene tips over de opbouw van een tekst:

1. Begin met een korte inleiding waarin u zo mogelijk aanleiding, doel en algemene inhoudsonderwerpen
beschrijft.

2. Formuleer een korte, aansprekende titel.

3. Breng een alinea/hoofdstukstructuur aan. (liever een alinea meer dan één minder…)

4. Gebruik tussenkopjes.

5. Bouw bij voorkeur zinnen met maximaal één bijzin.

6. Vat in de laatste alinea kort de essentie samen.

Spelling en interpunctie

Voor de spelling en interpunctie van de Nederlandse taal wordt de regelgeving gevolgd van de ‘Woordenlijst van de Nederlandse taal’ (Het Groene Boekje). De redactie behoudt zich het recht voor op basis hiervan zo nodig veranderingen aan te brengen in stijl, spelling en interpunctie. Mogelijke aanpassingen in vorm en structuur gebeuren altijd in overleg met de auteur.

Alle auteurs ontvangen twee exemplaren van het tijdschrift waarin het artikel is gepubliceerd.

Maarssen, april 2016

© 2017 Historische Kring Maarssen

Website door Studio2